Meppen

De geschiedenis van Meppen gaat terug tot de Middeleeuwen, op de Mepper es is evenwel een grafveld gevonden dat dateert uit de Bronstijd. Van Meppen is de oorspronkelijke esdorpenstructuur vrij goed bewaard gebleven, met elementen als de ogenschijnlijk willekeurig geplaatste Saksische boerderijen rond de brink, de randbeplanting van eiken en populieren en het slingerende wegen- en padenpatroon dat uitwaaiert over de omliggende landbouwgronden. Na 1850 is Meppen relatief sterk gegroeid, vooral in zuidelijke richting. Meppen ligt nabij de boswachterij Gees en het natuurreservaat de Mepperdennen; een loof- en naaldbos in een voormalig stuifzandgebied met omvangrijke jeneverbesstruwelen.

De kunstwerken